Tycho! Thanks for having Emmit Scott. ✌🏽 @tychomusic (at…