Tycho! Thanks for having Emmit Scott. ✌🽠@tychomusic (at Knitting Factory [Spokane])